JS Financial News - шаблон joomla Новости
Pazar, 21 Ocak 2018

Ana Tüzük

KURUMSAL ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ DERNEĞİ`NİN

 

ANA TÜZÜĞÜDÜR

 

 

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi :

 

 

1.1. Yasalar dahilinde ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere “ KURUMSAL ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ DERNEĞİ ” (DİADER) adı altında bir dernek kurulmuştur.

Özel Diyaliz Merkezleri bu tüzüğün diğer maddelerinde kısaca “DERNEK” adı ile anılmıştır.

 

1.2 . Derneğin Merkezi:

 

Maslak mah. Akasya Sk. No: 2

Mashattan Sitesi, A5 Blok Daire: 9

Sarıyer / İSTANBUL adresindedir.

 

Madde 2. Derneğin Faaliyet Alanı , Amacı ve Hizmet Konuları :

 

Dernek, bir amaç birliği olup, aynı amaca yönelen kişilerin bir araya gelmeleriyle oluşur.

23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. maddesinde derneğin tanımı; " Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını” olarak yapılmıştır.

Dernek tüzüğünün ruhunu da oluşturan bu evrensel tanımlamalar kapsamında olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösterecek olan Dernek, dernek üyesi olan Özel Diyaliz Merkezlerinin haklarını korumak, Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Mülki Amirlikler, Yerel Yönetimler, Güvenlik Kuruluşları, Bilim Kurulları ile koordinasyonu sağlamak , diyaliz merkezlerindeki hizmet kalitesini arttırmak, sağlık sektöründe görev alacak nitelikli personel yetişmesini sağlamak ve bunun için özel öğretim kurumları açmak ve işletmek, üyelerin etik davranmasını sağlamak ve bu hedeflere ulaşmak yönünde diğer çeşitli faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

 

Madde 3. Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri :

3.1 Yurtiçi ve yurtdışı, özel veya kamu, konusuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir,bu kurumlarla bilimsel, teknik, idari ve medikal bilgi ve hizmet alışverişi sağlar.

3.2. Kongre, konferans ve seminerler gibi bilimsel toplantılar düzenleyebilir, düzenlenen bu gibi toplantılara katılabilir.

3.3. Dernek gerektiğinde, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için çalışma grupları kurar.

3.4. Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlık sektöründe faaliyet gösteren,ortak ilke ve hedefleri benimseyen kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir;kurulmuş olan federasyona katılabilir

3.5. Amaçları ile ilgisi bulunan, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

3.6 Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

3.7 Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

3.8. Dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir.

3.9 Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ticari şirketler kurabilir, özel öğretim kurumu işletmeciliği yapabilir veya bu işletmelerle ortaklık kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir, bunları doğrudan işletebilir ya da denetim altında bir işletmeciye kiraya verebilir,

3.10.Daha iyi tanı, tedavi ve hasta takibi sağlamak amacıyla araştırmalar ve projeler üretir,planlar,bu konudaki çabaları destekler.

3.11.Gerektiğinde gayrimenkul alabilir,kiralayabilir,üyelerinin bir arada olmasına yönelik olarak lokal açabilir.

3.12. Amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir.WEB Sitesi açabilir.

3.13. Dernek amaçları ile ilgisi bulunan, vakıf, sendika, dernek ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilir,aynı kuruluşlardan bağış kabul edebilir.

3.14. Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla ülkemizdeki sosyal yaşama destek vermek amacıyla SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ düzenleyebilir, yürümekte olan projelere katılabilir veya katkı sağlayabilir, aynı zamanda kamuoyu algısını geliştirmek ve pekiştirmek maksadıyla TANITIM hizmeti satın alabilir.

3.15.Dernek, sektöre insan gücü kazandırmak amacıyla eğitimine tıp fakültesi veya tabip dışı sağlık personeli yetiştiren dallarda devam eden öğrencilere burs verebilir, burs verilmesine aracılık edebilir.

 

Madde 4. Dernek Kurucuları :

 

Derneğin kurucu üyelerinin isim listesi (Ek-A listede) belirtilmiştir.

 

 

Madde 5 . Derneğe Üye Olma :

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Özel Diyaliz Merkezlerinin sahibi fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler ile fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip gerçek kişiler derneğe üye olabilirler. Birden fazla diyaliz merkezi sahibi olan tüzel kişiler, her bir merkez için ayrı bir temsilcileri ile derneğe üye olabilirler. Ancak ;

 1. İş pratiğindeki etik dışı uygulamalar nedeniyle kötü şöhret sahibi olanlar,

 2. Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,

 3. Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, derneğin faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir derneğe üye olanlar,

derneğe üye olamazlar.

Madde (c) statüsünde olan üyelerin üyelik hakları sona erer.

Derneğe üye tüzel kişiler, kendilerini temsil edecek kişileri değiştirmek istediklerinde derneğe bildirmek zorundadırlar.

Derneğe üye olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarına sahip olduklarını belirten “ Üyelik Başvuru Formu” ile bu tüzükte “İş Ahlakı İlkeleri ve Etik Kurallar Manifestosu”`başlığı ile yer alan manifestoyu kabul ettiğini ve her türlü fiil ve icraatında bu manifesto kurallarına uyacağını belirten taahhütnameyi, Dernek Başkanlığına sunarlar.

Dernek Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere 30(otuz) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararı verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı ve yıllık aidatın gereken bölümleri alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.

Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir merciye itiraz edemez.

 

Madde 6 . Üyelikten Ayrılma :

 

Üyelik ; ölüm ve ayrılma isteği üzerine sona erer. Her üye dilediğinde dernek Başkanlığına yapacağı yazılı başvuru ile dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu yasal sebeplerle ayrılanların, nedenin oluşum tarihinde , diğerlerinin ise ayrılma isteğinin yapıldığı çalışma dönemi sonunda biter ve bu ilişkili bulundukları dönemin tüm aidatları tahsil edilir.

 

Madde 7. Üyelikten Çıkarılma :

 

a. Kanunda ve Tüzükte aranan şartları yitirenlerin üyelik hakları sona erer.

b. Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareketlerde bulunanlar ile bu tüzükte “İş Ahlakı İlkeleri ve Etik Kurallar Manifestosu” başlığı ile verilen ilke ve kurallara, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte yazılı olarak, kurulacak Etik Kurula gönderir. Yönetim Kurulu konu ile ilgili Etik Kurul Raporu sonrası üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir.

c. Yıllık aidatlarının tamamını yıl sonu itibariyle yapılan uyarıya rağmen ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler. Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye tebliğ eder.

 

Çıkarılan üye kendisine kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş olduğuna dayanarak, Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurulda tartışılıp, karara bağlanır.

 

İtiraz edilmemesi ya da Genel Kurulda itirazın reddi durumlarında üyenin kaydı silinir.

Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

Madde 8. Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı :

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, aidatını ödemiş üyelerden oluşur. Genel Kurul her 3 yılda bir Nisan ayı içersinde Yönetim Kurulunca yapılan çağrı ile olağan olarak toplanır.

Genel kurul ayrıca yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde 9. Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

 

9.1 Çağrı Usulü :

 

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

9.2 Toplantı Yeri :

 

Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka şehirde yapılamaz.

 

9.3 Toplantı Yeter Sayısı :

 

Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk Toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının iki katından aşağı olamaz.

 

9.4 Toplantının Yapılış Usulü :

 

Dernek Genel Kurul toplantısı üyelere bildirilen gün , saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantıya iştirak ederler. Ekseriyet bulunup bulunmadığını anlamak için yoklama yapılır. Tüzüğün 9.3’üncü Maddesine göre belirtilen yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı Tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

9.5 Toplantı Gündemi :

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az 1 / 10 ‘u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Bütün kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile alınır. Ekseriyet yarıdan bir fazladır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

 

9.6 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

 

 1. Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

 2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

 3. Dernek organları asıl ve yedek üyeleri seçmek,

 4. Bir önceki döneme ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

 5. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

 6. Derneğe taşınmaz mal satın alınması, kiralanması ya da mevcut taşınmazların satılması, kiralanması, bina inşa ve tesis ettirme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 7. İktisadi İşletme/Ticari Şirket kurulması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

 9. Derneğin feshi ve malvarlığının tahsisine ilişkin karar vermek,

 10. Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak,

 11. Derneğin borçlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 12. Aynı amaç doğrultusunda çalışan federasyonlara üye olmak,üyelikten çıkmak,Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

 

Madde 10. Yönetim ve Denetleme kurullarının Görev ve Yetkileri, Seçilme Usulû, Asil ve Yedek Sayısı :

 

10.1- Yönetim kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil Üyelerden boşalma olur ise yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a. Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b. Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

c. Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

d. Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,

e. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

f. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

g. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

h. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak, gereğinde işlerine son vermek,

i. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

j. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

k. Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

l. Üyelerin sosyal durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller vb. mahalleri tesis etmek, bunların işlemesini ve/veya işletilmesini sağlamak,

m. Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

n. Genel kurulun verdiği yetki ile ihtiyaç duyulması halinde Derneğe taşınmaz mal satın almak, kiralamak ya da mevcut taşınmazları satmak, kiralamak, İktisadi İşletme/Ticari Şirket kurmak, bina veya tesis inşa ettirmek.

 

10.2 Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerce Tamamlanması :

 

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmak sebebi ile (Yedeklerinin getirilmesinden sonra) tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli

Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği 3 ( üç ) kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

 

10.3 Denetleme Kurulu Teşkili Görev ve Yetkileri :

 

Denetleme Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil Üyelerden boşalma olur ise yedek üyeler göreve çağırılır.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 

 1. Derneğin bütün hesaplarını teftiş ve tetkik etmek.

b) Hesap defterlerinin muntazam işlenmesi ve sarfiyat hususunda yazı ile yönetim kurulunun dikkatini çekmek.

c) Tahkikatın derinleştirilmesine lüzum görülen hallerde mesullerinin işten el çektirilmesini Yönetim Kurulundan talep etmek. Yönetim Kurulu buna muvafakat etmediği takdirde genel kurulu toplantıya davet etmek.

d) Dernek hesaplarını bir yılı geçmeyen aralıklarla tetkik etmek, Derneğin bilumum muamelat hesabını münferit veya müştereken rapor halinde Yönetin Kuruluna, toplandığında da sene sonunda da Genel Kurula bildirmekle mükelleftirler. Denetçiler arzu ettikleri zaman Yönetim Kurulu toplantısına iştirak ederler. Ancak oy kullanamazlar.

 

 

 

 

 

10.4 - Bölgesel Çalışma Grupları Teşkili Görev ve Yetkileri:

 

Üyeleri, Sorumluluk bölgeleri ve çalışma süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bölgesel Çalışma Grupları en az 2 üyeden oluşur.

 

Bölgesel Çalışma Grupları Görev ve Yetkileri;

Bölgesel Çalışma Grupları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği usuller çerçevesinde sorumluluk bölgesi içindeki üyelerin yerel makamlarla ilişkilerini düzenler, bölgesel problemlerin ortak çözümünde koordinasyonu sağlar, gerektiğinde bölgesel toplantılar organize eder ve bölgesindeki üyelerin derneğe karşı taahhütnamelerden doğan sorumluluklarına aykırı davranışlarını Yönetim Kurulu`na bildirir.

10.5 - Yönetim Kurulu lüzumlu gördüğü konularda komisyonlar kurabilir.

 

10.6- Etik Kurul Teşkili ve Görevleri :

 

Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir üye hakkında üyelikten çıkarılma (Madde.7) maddesinde yer alan hususlarla ilgili inceleme ihtiyacı ortaya çıktığında bahse konu üyenin faaliyet gösterdiği T.C Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan diyaliz hizmet bölgesi içinde faaliyet göstermeyen üyelerin temsilcilerinden oluşan bir Etik Kurul kurulur. Etik Kurul, Başkan ve 2 üyeden oluşur. Etik Kurul üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister ve üye durumu ile ilgili raporunu Yönetim Kuruluna sunar.

 

Yüksek İstişare Konseyi

 

10.7 - Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Konsey yılda en az bir defa Yönetim Kurulunun daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve tavsiye kararları alır. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi'nin Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur ve her toplantıda Konsey`e katılanlar arasından seçilir. Konsey gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konulara Konsey katılımcılarının da verdikleri gündem önerilerinin ilavesi ile son haline alır. Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yönetim Kurulu tarafından, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ile akademik kurumların mensupları görüş alışverişinde bulunulmak üzere davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar.

 

Madde 11. Derneğin şubesi yoktur.

 

 

Madde 12. Derneğin İç Denetim Şekli

 

Dernek`de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 13. Tüzük Değişikliği:

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Madde 14. Derneğin Gelirleri ve Giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenme şekli;

 

14.01. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir ;

 

 1. Giriş ve Yıllık ödentiler,

 2. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır mallar gelirleri,

 3. Dernekçe yapılan yayınlar, piyango satışları, toplantı, temsil, festival, gösteri, konferans ve eğitim gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4. Yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar,

 5. Çeşitli tıbbi uygulamalar ve danışmanlık etkinliklerinden alınacak bağışlar,

 

14.02. Giriş ve Yıllık Ödenti miktarının belirlenme şekli ;

 

Üye giriş ücreti, başvuru tarihinde 1 ( bir) seans hemodiyaliz tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen “geri ödeme ücreti “ kadardır.

 

Yıllık aidatlar ise;
a. Üye gerçek kişiler için her yılın Ocak ayı başında 1 ( bir) seans hemodiyaliz tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen “geri ödeme ücreti “ kadar olup,

b. Üye tüzel kişilikler için her yılın Ocak ayı başında 1 ( bir) seans hemodiyaliz tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen “geri ödeme ücreti “`nin 10(on) katından az olmamak üzere bütçe ihtiyaçlarına göre Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

 

 

 

Madde 15. Dernek faaliyetlerinin Dernekler Kanunu’na göre tam olarak yürütülebilmesi için, ücretli olarak dışardan personel çalıştırabilir.ücretler günün şartlarına uygun olarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

 

Madde 16. Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde borçlanma yapabilir. Söz konusu borçlanmanın yapılabilmesi için Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gerekmektedir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 17. Derneğin feshi, tasfiyesi, infisah

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kurumsal Özel Diyaliz Merkezleri Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Madde 18. Defterler :

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Dernek görevlileri:

 

Madde 19. — Dernek hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Derneğin İktisadi İşletmelerine/Ticari Şirketlerine de Yönetici, Temsilci, Çalışan atamak/işe almak Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

 

Genel Sekreter:


Madde 20 - Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışından üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter istihdam edebilir. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesi olarak toplantılara katılmak ile yükümlüdür ancak oy kullanmaz.
 

Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

 1. Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil eder.

 2. Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisidir.

 3. Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlar.

 

 

Madde 21 – İş Ahlakı İlkeleri ve Etik Kurallar Manifestosu:

 

a. ÖNSÖZ:

Her DİADER üyesinin ilkelerine uymayı peşinen kabul ettiği bu belge, kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlarını tanımlar ve uyulması gereken genel ilkeleri özetler. Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliğine inanç, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir. Üye ve kuruluşları tüm eylem ve işlemlerinde bu manifestonun genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler.

 

b. AMAÇ :

Her DİADER üyesinin uymakla zorunlu olduğu bu manifestonun amacı,

genel ilkeler bağlamında;

 1. Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak

 2. İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

 3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,

 4. İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek,

 5. İş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

özel ilkeler bağlamında ise;

a. Hasta YAŞAM SÜRESİ VE KALİTESİ ile direkt ilgili olan diyaliz tedavinin

kalitesinden,

b. Merkezlerimizin kuruluş ve işletme kurallarının belirleyicisi T.C. Sağlık

Bakanlığı ve hastalarımızın tedavi masraflarını karşılayan Geri Ödeme

Kurumlarının belirlediği standart ve şartlarda tedavi verilmesinden,

 

hiçbir şartta ve beklenti uğruna ödün vermeyecek uygulamaların sağlanması ve bu uygulamalar esnasında Merkezler arası Haksız Rekabete ve Rekabetin Önlenmesine neden olacak her türlü eylemden uzak durmanın kurallarının belirlenmesidir.

 

c.İLKELER:

 

DİADER`İN GENEL İLKELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ;

 

1. DİADER ÜYESİ`nin önceliği ve olmazsa olmazı YETERLİ VE KALİTELİ diyaliz

hizmeti üretmek suretiyle hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve organ nakline hazır tutmaktır.

2. DİADER ÜYESİ, Derneğin ilkeleri ve tüzüğü ile çelişen veya çatışan hareketleri yapmaz.

3. DİADER ÜYESİ , davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve düşünsel ahlak gözetir.

4. DİADER ÜYESİ, sadece kendi yararları doğrultusunda hareket etmekten kaçınır ve kendi yararı ile kamu yararını birlikte düşünen uygulamalarda bulunur.

5. DİADER ÜYESİ, mevcut yasalar, yönetmelikler, kurumlarla yapılan sözleşmeler ve vergi kanunlarıyla bağdaşmayan uygulama ve araçlardan uzak durur.

6. DİADER ÜYESİ, çalışanlarının özlük haklarından hiçbir ödün vermez ve çalışanları ile ilgili tüm bildirimleri gerçektir.

7. DİADER ÜYESİ, asla basına yanlış veya çarpıtılmış bilgi vermez. Tüm sektörü

ilgilendiren olaylarda basına veya herhangi başka bir kuruluşa demeç veya görüş vermeden önce içerik hakkında DİADER Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve tüm sektörü bağlayıcı, suçlayıcı veya itham edici söylemlerde bulunma hakkını kendinde görmez.

8. DİADER ÜYESİ, DİADER`in özel bilgilerini onay olmaksızın açıklamaz.

9. DİADER ÜYESİ, hiçbir şekilde derneğin ismini kullanarak şahsi girişimlerde

bulunmaz.

 

ÜYELER ARASI İLİŞKİLER İLE İLGİLİ OLARAK ;

 

10. DİADER ÜYESİ, her zaman genel menfaatlere uygun davranır, diğer üyelerin kişilik ve onurunu zedeleyecek ve onu rencide edecek davranışlarda bulunmaz.

11. DİADER ÜYESİ , dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışlardan, dedikodulardan uzak kalır.

12. DİADER ÜYESİ, etkin ve yararlı bir yöntem olan oto-denetim amaçlı olarak manifesto ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan başka bir üye veya merkez hakkındaki bilgilerini derneğe bildirmek zorundadır. Üyeler birbirleri ile ilgili değerlendirmelerini dernek yönetimi ile paylaşmalıdır.

 

 

TEDAVİ KALİTESİNDE ŞEFFAFLIK İLE İLGİLİ OLARAK ;

 

13. DİADER ÜYESİ, Yeterli ve Kaliteli Diyalizin uluslar arası kriterlerine uygun olarak tedavi yaptığını belgeleyen sonuçları veren bir yazılım programına sahip olmak zorundadır. Sonuçları, yetkili makamlara her zaman sunuma hazır bu yazılım, DİADER`in üyelerinin kullanımına sunduğu TRDS (Türk Renal Data Sistemi) olabileceği gibi aynı sonuçları almaya imkan verecek benzer bir yazılım da olabilir.

14. DİADER ÜYESİ, olağanüstü ve acil durumlar dışında merkeze hasta kabulünde

epikriz şartı arar.

 

HAKSIZ REKABET/REKABETİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK ;

 

15. DİADER ÜYESİ, her türlü haksız rekabetten uzak durur. Bu hususta sorumluluk, merkezin sahibi de dahil tüm çalışanlarındadır.

16. DİADER ÜYESİ, diğer bir diyaliz merkezinin gerek hastasını gerekse çalışanını

doğrudan veya dolaylı yollarla etkileyerek veya yönlendirerek kendi merkezine

gelmesine çalışmaz.

17. DİADER ÜYESİ, işiyle ilgili hiç kimseye değerli hediye, komisyon veya para vermez. Her türlü şantaj, rüşvet ve baskı kullanımını reddeder.

18. DİADER ÜYESİ, hastalarına veya hasta yakınlarına özel günlerde hazırlanan

eşantiyonlar dışında hiçbir promosyon veya hediye vermez.

19. DİADER ÜYESİ , ayni veya nakdi promosyon veya hediye ile hastayı kendi merkezine yönlendirecek hiçbir eylemde bulunmaz.

20. DİADER ÜYESİ ,diğer bir merkezin hastasına doğrudan veya dolaylı hiçbir

promosyon yapmaz, hediye vermez. Hastayı kendi merkezine yönlendirmek için

hastaya veya yakınına doğrudan veya dolaylı parasal ilişki veya iş ilişkisine girmez.

 

AYKIRI DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ ;

 

Madde 22 - Derneğin üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “ İş Ahlakı İlkeleri ve Etik Kurallar Manifestosu”na uymayı taahhüt ederler. (Tüzük Madde 5: Derneğe Üye Olma) Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, oluşturacağı Etik Kurula sevk eder. Etik Kurul, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürüterek raporunu hazırlar. Yönetim Kurulu kesin kararını verir. (Tüzük Madde 7: Üyelikten Çıkarılma)

 

Madde 23. Bu tüzükte yazılı olmayan hususlarda 5253 sayılı dernekler Kanununu ile Türk Medeni Kanunundaki ilgili hükümler uygulanır.

 

Madde 24. İşbu tüzük, ’Özel Diyaliz Merkezleri Derneği’ nin 5253 sayılı dernekler kanununa uygun olarak, son şeklini almış tüzüğü olup, derneğin genel kurulu tarafından kabulü ve Mülki İdare Amirliğinin onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Madde 25. Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye yönetim kurulu yetkilidir.

 

GEÇİCİ MADDELER :

 

Geçici Madde 1. Madde 14.2 ile yeniden düzenlenen yıllık aidat ile ilgili hükümler tüzüğün onay tarihi itibariyle mevcut üyeler için 2015 yılı itibariyle geçerlidir.

 

Ek-A : Derneğin Kurucuları ;

 

Emin BERKOL, Füsun SARSMAZ, Erdem IŞIK, Rasim KÖSELERLİ, Ahmet AKKURT, İsmail Rıfkı ERSOY, Şefik SOYUYÜCE, Tülin BÜYÜKSU ve Mustafa IŞIK`dır.

.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : ( Ad . Soyadı . İmza )

 

 
ÜYE Tarık AÇIKALIN

 

 

ÜYE Elif Neşe ÇELİK

 

 

ÜYE Aşkın KORKUSUZ

 

 

ÜYE Yüksel BOLAYIR

 

 

ÜYE Hakan KAPTANOĞULLARI

 

 

ÜYE Ramazan ÖCAL

 

 

ÜYE Halis DURKAYA

 

 

Son Düzenlenme Pazartesi, 11 Ağustos 2014 10:07

İletişim

Sinanpaşa Mah. Şehit Dursun Bakan Sok. No: 3/3
Beşiktaş / İstanbul

Tel - Fax :    0212 330 40 21
Tel:    0533 361 00 01

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.